Poslať životopis

Názov pozície*
Meno*
Priezvisko*
Telefónne číslo*
Sprievodný text
Váš životopis*Vyberte súbor
Vložiť súbor
Označte možnosť*
Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Nesúhlasím so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

So spracúvaním a evidenciou mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru (prihlášky na výberové konanie) pre účely zaradenia do databázy uchádzačov/uchádzačiek o zamestnanie BUKÓZA INVEST spol. s r.o.. Súhlas poskytujem dobrovoľne na dobu dvoch rokov, pričom som si vedomý/á, že ho môžem kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy: personalne@bukoza.sk alebo prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na adresu: BUKÓZA INVEST spol.s r.o... Personálne oddelenie, Hencovská 2073, 09302 Hencovce. Zároveň prehlasujem, že som bol/a poučený/á o svojich právach vyplývajúcich z nariadenia EÚ Č 679/20 16 (články 15 až 23) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov V súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovaním práv na ochranu osobných údajov možno kontaktovať zodpovednú osobu zodpovednaosoba@bukoza.sk. Bol som informovaný/á o práve podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 /21 3231 3214, e-mail statny.dozorpdp.gov.sk

Odoslať

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.