Žiadosť o prijatie do zamestnania

Pracovné miesto*
Dátum možného nástupu*
Očakávané mzdové ohodnotenie

Identifikačné údaje

Meno*
Rodné priezvisko
Priezvisko*
Dátum narodenia*
Titul

Kontaktná adresa - bydlisko

Ulica*
Číslo
PSČ*
Mesto*

Kontakt

Telefón*
E-mail*

Vzdelanie

Základná škola
Áno
Nie
Názov školy
Sídlo školy
Rok ukončenia
0 (Max. 4 Characters)
Stredná škola - výučný list
Áno
Nie
Názov školy
Sídlo školy
Študíjny odbor
Rok ukončenia
0 (Max. 4 Characters)
Stredná škola - maturita
Áno
Nie
Názov školy
Sídlo školy
Študíjny odbor
Rok ukončenia
0 (Max. 4 Characters)
Vysoká škola - 1. stupeň
Áno
Nie
Názov školy
Sídlo školy
Študijný odbor
Rok ukončenia
0 (Max. 4 Characters)
Vysoká škola - 2. stupeň
Áno
Nie
Názov školy
Sídlo školy
Študijný odbor
Rok ukončenia
0 (Max. 4 Characters)
Vysoká škola - 3. stupeň
Áno
Nie
Názov školy
Sídlo školy
Študijný odbor
Rok ukončenia
0 (Max. 4 Characters)
Ďalšie vysoké školy
Áno
Nie
Názov školy, sídlo školy, študíjny odbor, rok ukončenia
Absolvované odborné kurzy, špecializácie (napr. §, zváračský preukaz,...), počítačové znalosti
Vodičský preukaz
Áno
Nie
Anglický jazyk
A2
B1
B2
C1
C2
Nemecký jazyk
A2
B1
B2
C1
C2
Ruský jazyk
A2
B1
B2
C1
C2
Iný jazyk
Level
A2
B1
B2
C1
C2

Prax / Predchádzajúce zamestnanie

Sídlo spoločnosti
Pracovná pozícia
Trvanie od
Trvanie do
Sídlo spoločnosti
Pracovná pozícia
Trvanie od
Trvanie do
Sídlo spoločnosti
Pracovná pozícia
Trvanie od
Trvanie do
Sídlo spoločnosti
Pracovná pozícia
Trvanie od
Trvanie do
Vyjadrenie uchádzača (pozícia, o ktorú máte záujem, iné dôležité skutočnosti, na ktoré chcete upozorniť.)
Priložiť prílohy (doc, docx, xls, xlsx, pdf, zip, jpg, png, gif, jpeg)veľkosť súboru maximálne 3MB
Vložiť súbor
Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Nesúhlasím so spracovaním osobných údajov

So spracúvaním a evidenciou mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru (prihlášky na výberové konanie) pre účely zaradenia do databázy uchádzačov/uchádzačiek o zamestnanie BUKÓZA INVEST spol.s r.o.. Súhlas poskytujem dobrovoľne na dobu dvoch rokov, pričom som si vedomý/á, že ho môžem kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy: personalne@bukoza.sk alebo prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na adresu: BUKÓZA INVEST spol. s r.o.. Personálne oddelenie, Hencovská 2073, 09302 Hencovce. Zároveň prehlasujem, že som bol/a poučený/á o svojich právach vyplývajúcich z nariadenia EÚ Č 679/20 16 (články 15 až 23) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov V súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovaním práv na ochranu osobných údajov možno kontaktovať zodpovednú osobu zodpovednaosoba@bukoza.sk. Bol som informovaný/á o práve podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 /21 3231 3214, e-mail statny.dozorpdp.gov.sk

Vytvoriť a odoslať životopis