mpsvrministerstvo

BUKÓZA INVEST, spol. s r.o., Hencovská 2073, 093 02  Hencovce oznamuje, že realizuje projekt pod názvom Rozvoj zručností zamestnancov BUKÓZA INVEST spol. s r.o. v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

 

Miesto realizácie: Hencovce/Vranov nad Topľou/Prešovský kraj

Trvanie realizácie: 12/2022-11/2023

Výška NFP: 125 812,68 €

 

Cieľom projektu je  zvýšenie a rozvoj zručností zamestnancov, nadobudnutie nových špecifických zručností zamestnancov podľa požiadaviek zamestnávateľa na pracovné miesto t.j. získanie kompetencie na výkon profesie v zmenených podmienkach zamestnávateľa po spustení novej prevádzky papierenského stroja PS1 na obnovujúcom sa trhu práce po kríze spôsobenej pandémiou COVID 19. Ide o priame uplatnenie cieľovej skupiny - zamestnancov v odbornej oblasti.

Hlavná aktivita: Profesijný rozvoj nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností zamestnancov

Podaktivity:       Výber zamestnancov a príprava

                           Cielené získavanie pracovných zručností

 

 

Cieľové skupiny: 80 zamestnancov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

www.esf.gov.sk  /  www.ludskezdroje.gov.sk  /  www.ia.gov.sk